Foreningen

 

Konservative, genfs. 2017
Konservative beretn.2016

——————————————————————————————————–

Beretning om vælgerforeningens virke i 2015

I lighed med tidligere år udsender jeg beretningen før generalforsamlingen. Det sker for at åbne op for spørgsmål og en debat i dette forum. De tilstedeværende vil derfor allerede kende de dele af beretningen, som vedrører 2015 samt en anelse fremad. Når beretningen om noget allerede hændt ikke læses op, sparer vi tid, som vi i stedet kan bruge mere konstruktivt på netop at rette blikket fremad.

Medlemstallet

Pr. 31. december 2015 udgør medlemstallet 63 medlemmer. Der har i alt været 4 udmeldelser og 4 nye indmeldelser. Udmeldelserne er begrundet i utilfredshed med den landspolitiske situation. Desværre må jeg konstatere at i tider med modgang, vælger flere at udmelde sig i stedet for at blive og kæmpe for sagen til trods for blandt andet flere konservative landspolitiske fodaftryk i den seneste tid med en mærkesag som grundskylden på plussiden. Svigtende medlemsopbakning er dog noget alle vælgerforeninger kæmper med. +1 kampagnen er

heller ikke helt slået igennem som ønsket. Svigtende kontingentkroner med faldende partistøttemidler som konsekvens af et dårligt folketingsvalg bevirker desuden, at Hovedkontoret desværre igen i år har måttet opsige dygtige medarbejdere i blandt andet Pressetjenesten. Det er en ond cirkel med hensyn til formidling af politiske budskaber.

Her er der dog også grund til at hæve flaget. Noget dårligt folketingsvalg fik vi i Skive Kredsen eller i Storkreds Vestjylland nemlig ikke. Begge steder var der derimod tale om konservativ fremgang målt i antal afgivne stemmer til liste C og et sikkert mandat til partiformand Søren Pape Poulsen. Vælgerne med konservativt sindelag er altså at finde derude. Faktisk var vi ikke langt fra det andet mandat i Storkredsen.

Arrangementer – måske en mangelvare?

Som allerede bekendtgjort i det udsendte julebrev har vi i 2015 på arrangementssiden været meget sløjt kørende.Bestemt ikke fordi viljen til arrangementer har manglet. Overhovedet ikke. Men diverse gode ideer og tiltag er faldet med afsæt i manglende tid fra interessante talere af både velkendt og ukendt politisk observans. End ikke et grundlovsarrangement lykkedes det os at stable på benene trods ihærdige forsøg derpå. Personligt mener jeg, det er en skam. Specielt fordi vi netop gennem flere vellykkede grundlovsarrangementer mere eller mindre havde fået skabt en tradition for nogle anderledes arrangementer med både et politisk og upolitisk indhold, som også tidligere har fået god mediedækning. Det er nok noget, som den nye bestyrelse bør se mere på.

Det er vel også reelt her et stykke hen ad vejen at koble et svigtende medlemstal sammen med et lavt aktivitetsniveau. Det er kun vi ”frelste” med en glødende politisk interesse, der vil koste tid, kræfter og midler i at tilhøre en politisk organisation, hvori der stort set intet sker. Omvendt må det også konstateres, at det kun er få af vore gennem årene afholdte arrangementer – lukkede såvel som offentlige, der ligefrem kan betegnes som et tilløbsstykke. Summa summarum: Det er ikke kun et bestyrelsesansvar at skabe foreningsliv. Hver enkelt af os bærer også et ansvar for at bakke op om arrangementer, hvis vi har et ønske om, at der skal ske noget. Her

gælder de samme vilkår, hvad enten vi taler om en politisk interesseorganisation eller en hvilken som helst anden netværksrelation. Endelig kan det også fremføres, at tiden måske er løbet fra et fænomen som for eksempel grundlovsarrangementer, fordi underholdningsudbuddet i andre sammenhænge er så kolossalt stort.

Et stort kommende indsatsområde

Vor manglende byrådsrepræsentation og ikke mindst tabet af politisk indflydelse bærer naturligvis også sin del af ansvaret for et dalende medlemstal. Det er naturligvis heller ikke en befordrende situation for aktivitetsniveauet i nogen henseende. Ej heller selv om netop denne kedelige situation bør eller burde få os til om muligt at være endnu mere ”fremme i skoene”. Derfor er aftenens dagsordenspunkt med valg af spidskandidat til det kommende kommunalvalg netop også uhyre vigtigt.

Nu vil du som interesseret partifælle sikkert spørge til valget af folketingskandidater. Det er suverænt et storkredsanliggende. Bestyrelsen i Storkreds Vestjylland har valgt opstillingsmodel efter den såkaldte storkredsmodel. Det betyder, at listens spidskandidat automatisk er spidskandidat i samtlige ni kredse i Storkreds Vestjylland. Det er fornuftigt. Senest fik vi partiformanden valgt på denne facon. Bestyrelsen udgøres af en repræsentant fra hver af Storkredsens konservative vælgerforeninger. I mange tilfælde varetager vælgerforeningsformænd jobbet som bestyrelsesmedlemmer på storkredsniveau.

Det er en vigtig opgave for de enkelte vælgerforeninger at indstille egnede folketingskandidater, men det er Storkredsen, som formelt opstiller og prioriterer kandidaterne forud for et opstillingsmøde. Her har partifæller med 2 års gyldigt medlemskab i Storkredsen naturligvis stemmeret, og kan dermed ændre på prioriteringen. De enkelte vælgerforeninger kan sagtens samarbejde med og støtte op om flere folketingskandidater samtidigt. Således kan

både en spidskandidat og en lokal kandidat danne parløb. Det er en styrke.

Der er generalforsamling i Storkreds Vestjylland i marts måned 2016. Her er Storkredsens partimedlemmer også alle stemmeberettigede under forudsætning af naturligvis ikke at være i kontingentrestance.

It og sociale medier

Jeg ved efterhånden ikke, hvor ofte jeg i denne sammenhæng har nævnt noget om problemer med hjemmesiden tilhørende Skive Konservative. Desværre er det i denne beretning også et tema. Viggo Madsen har på flot vis løftet opgaven som webmaster, også selv om opgaven har budt på besværlige vilkår for i hvert fald hjemmesiden.

Derfor har Viggo i årets løb taget initiativ til at mødes med unge mennesker fra Skive Handelsskole med henblik på at finde en snarlig og brugervenlig løsningsmodel. Så vidt jeg er orienteret, aner Viggo derfor ”lys for enden af tunnelen”. Jeg er også vidende om, at Viggo, selv om han ikke genopstiller til bestyrelsen, gerne stiller sig til rådighed som også kommende webmaster, hvis den kommende bestyrelse ønsker det? Under virket som webmaster har Viggo også haft et ansvarsområde som Facebook.

FOF Vestjylland

Jeg har siden ultimo 2010 siddet i bestyrelsen for FOF Vestjylland. Min nuværende valgperiode udløber først i 2017. Jeg har talt med bestyrelsesformand Leo Lund i lyset af, at jeg vælger helt at trække mig fra bestyrelsesarbejdet i Skive Konservative. Leo vil gerne fortsætte samarbejdet med med mig, og selv er jeg villig til at fortsætte. Omvendt vil jeg dog lade det være op til generalforsamlingen måske at vælge en anden repræsentant, såfremt det måtte ønskes?

Jeg har fået oplyst, at FOF nu er i besiddelse af både flere midler og menneskelige ressourcer. Derfor vil en mere målrettet indsats for FOF-aktiviteter i Skive også i den kommende tid blive iværksat, såfremt interessen er herfor.

Skive Konservative har ikke økonomiske midler bundet i samarbejdet, selv om FOF er et konservativt ”barn”.

Tusind tak

Denne beretning bliver som omtalt i julebrevet min ”svanesang” som aktiv i partipolitisk bestyrelsesarbejde eller som suppleant til bestyrelsen. Derfor skal der fra mig lyde en dybfølt tak til bestyrelseskollegaerne i både 2015 og tidligere år for samarbejdet samt for den tillid, jeg derigennem har nydt. Jeg havde ikke siddet så længe med bestyrelsesarbejde hverken som formand eller på andre poster uden jeres opbakning og hjælp. Tak også til enhver af jer som gennem årene har sendt mig hilsner med ord til opmuntring og styrke. Disse har været min drivkraft, og jeg er oprigtigt dybt taknemmelig for hvert et ord. Nu ser jeg frem til som menigt partimedlem aktivt at kunne blande mig i den offentlige politiske debat uden måske at kunne beskyldes for ”kasketroderi”, når jeg udtrykker meninger og holdninger, som hele vælgerforeningen ikke skal eller kan tages til indtægt for. Derfor har jeg i min formandsperiode været meget tilbageholdende med læserbrevsskriverier, selv om skrivelysten ofte har været stor.

Dog mener jeg, det er vigtigt med hver ting til sin tid. For mig både er og har det været vigtigt ”at holde min sti ren”. Med disse ord vil jeg på forhånd ønske den nye formand og bestyrelse ”god vind” fremover.

Bestyrelsesarbejdet har for mig budt på mange gode oplevelser og indtryk, som jeg aldrig har fortrudt, og derfor sent vil glemme. Deriblandt er mødet med en mængde spændende politiske personligheder. De og I har alle givet mig så meget.

Lone Bak-Pedersen